INSEMEX –Petroșani nu poate explica în clar ce îl autorizează să facă expertize tehnice judiciare la incendii

Conducerea INSEMEX – Petroșani se bâlbâie cu un răspuns care nu arată nici pe departe faptul că institutul este abilitat să efectueze expertize tehnice judiciare în cazul unor incendii. Reamintim că INSEMEX a făcut expertize la tragedii cum ar fi Colectiv, Maternitatea Giulești ori incendiile din spitalele din țară, dezastre soldate cu morți și răniți. Grav este că procurorii au acceptat aceste expertize fără a verifica dacă se respectă până la virgulă legea. În aceste zile ar avea loc o serie de verificări la INSEMEX Petroșani, unde Corpul de Control și-a trimis un om pentru a efectua un control. Un singur om la un institut strategic, de siguranță națională, lucru care ar putea trezi suspiciuni. Potrivit unor surse, conducerea institutului nu prea pare preocupată de control iar unele voci spun că indiferent de rezultatul controlului inspectorului, la București se va ”stinge” totul. Sperăm ca zvonurile să nu aibă sâmbure de adevăr.

RĂSPUNSUL CELOR DE LA: Direcția Comunicare, Transparență și Dialog Social INCD INSEMEX PETROȘANI

In atenția dnei Mădălina Dumitrescu, consilier superior 

Urmare a solicitării dvs. comunicăm următoarele

Stimată doamnă Mădălina Dumitrescu, exprimândune regretul pentru presiunile la care, nejustificat, ați fost expuşi transmitem în cele de mai jos un extras din prevederile relevante contextului solicitării primite, informații ce erau disponibile pe siteul MCDI, dar care, deliberat sau nu, au fost omise de către petent

Potrivit Hotărârii de Guvern 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului și de CercetareDezvoltare pentru Securitate Minieră și și Antiexplozivă INSEMEX Petroşani, institutul are capabilitatea și recunoaşterea de a fi angrenat în efectuarea expertizelor tehnice, inclusiv pentru substanțe combustibile/inflamabile (gaze, lichide, solide), implicate în evenimente de tip incendiu, astfel:

Articolul 3 

(1) Obiectul de activitate al institutului național se realizează în condițiile legii și cuprinde, în principal:

A. Activităţi de cercetaredezvoltare în cadrul Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare, alte activităţi de cercetare ştiinţifică și dezvoltare tehnologică, în cadrul planurilor sectoriale și al programelornucleu, al programelor internaționale de cercetaredezvoltare și inovare și al altor programe naționale:

  1. 1. Activități de cercetaredezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale cod CAEN 7310: e) asistenţă tehnică pentru stabilirea soluţiilor de aeraj, prevenirea și tratarea focurilor endogene; k) efectuarea de cercetări, măsurători și evaluări ale nivelurilor factorilor de risc
  2. n) modernizarea metodelor de determinare a parametrilor de inflamabilitate și explozivitate a substanţelor/produselor gazoase, lichide și solide; p) studiul surselor de degajare, prevenire și combatere a substanțelor combustibile şi/sau toxice care pot conduce la formarea de atmosfere explozive şi/sau toxice; s) cercetări privind determinarea tendinţei la autoaprindere a materiilor solide; B. Activități conexe activităţii de cercetaredezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, constând în: 8. Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor cod CAEN 7487: c) consultanță și asistenţă tehnică organelor abilitate pentru cercetarea evenimentelor; d) expertize tehnice în urma unor avarii produse în economia națională

În speranța cele de mai sus sunt de natură elucideze confuziile create, stăm la dispoziție pentru orice neclaritate ce sar putea ivi. De asemenea, în cazul în care vor mai exista solicitări similare avem rugămintea le transmiteţi petenților se adreseze direct institutului nostru, ca fiind cei mai în măsură să formulăm cele mai adecvate răspunsuri, având în vedere și programul extrem de încărcat al aparatului MCID

Cu aleasă considerație,

Dr.ing. George Artur Găman

Raspuns_Solicitare

Referitor la răspunsul primit din partea INSEMEX-Petroșani, considerăm și solicităm intervenția domnului ministru pentru că: Dispozițiile invocate nu pot fi folosite nici pe departe ca temei legal pentru a justifica efectuarea expertizelor tehnice a evenimentelor cauzate de incendii de către INSEMEX, astfel:

e) asistenţă tehnică pentru stabilirea soluţiilor de aeraj, prevenirea şi tratarea focurilor endogene;

Acest aliniat conferă INSEMEX dreptul de a acorda asistentă tehnica si nu de a efectua expertize tehnice. Totodată această asistență tehnica e limitată doar la focurile endogene, adică focuri provocate de forțe interne din interiorul Pământului.

k) efectuarea de cercetări, măsurători şi evaluări ale nivelurilor factorilor de risc;

n) modernizarea metodelor de determinare a parametrilor de inflamabilitate şi explozivitate a substanţelor/produselor gazoase, lichide şi solide;

p) studiul surselor de degajare, prevenire şi combatere a substanţelor combustibile şi/sau toxice care pot conduce la formarea de atmosfere explozive şi/sau toxice;

s) cercetări privind determinarea tendinţei la autoaprindere a materiilor solide;

Toate aceste articole prevăd dreptul INSEMEX de a efectua cercetări, măsurători, evaluări, studii cu privire la diferite aspecte, dar niciunul nu prevede dreptul de a efectua expertize tehnice, sau mai mult, de a efectua expertize tehnice in domeniul incendiilor/efectelor pirogene și nu pot fi invocate ca temei legal pentru efectuarea expertizelor tehnice a evenimentelor cauzate de incendii.

Pentru a putea efectua expertize tehnice, in special in domeniul expertizelor tehnice judiciare, în multe cazuri fiind vorba de aspecte penale, competenta trebuie sa fie stabilita clar, fără echivoc, așa cum este stabilită competența INSEMEX de a efectua expertize tehnice tehnică a evenimentelor cauzate de atmosfere explozive şi/sau toxice şi/sau de materii explozive (dar nu pentru incendii/efecte pirogene).

c) consultanţă şi asistenţă tehnică organelor abilitate pentru cercetarea evenimentelor;

d) expertize tehnice în urma unor avarii produse în economia naţională;

În ceeea ce privește aceste articole, este clar că, atat consultanța și asistenta tehnica oferita organelor abilitate pentru cercetarea evenimentelor cât și expertizele tehnice pe care INSEMEX le poate face în urma unor avarii produse în economia națională, sunt limitate la competentele date de lege institutului, adică “expertizarea tehnică şi efectuarea studiilor necesare în domeniile reglementate de interes public şi naţional pentru evitarea riscurilor din industria extractivă şi alte ramuri industriale cu medii toxice şi/sau potenţial explozive, echipamente antiexplozive, explozivi de uz civil, activităţi de salvare” .

A interpreta altfel aceste articole, ar însemna că, cel puțin in referirea de la litera d, ar da INSEMEX dreptul de a efectua orice tip de expertiza ( in construcții, igena și mediu etc )atâta timp cât se produc avarii în economia naționala.

Pe de altă parte, în mod retoric, ne punem întrebarea: de ce a mai fost nevoie să se propună modificarea regulamentului de organizare si functionare a INSEMEX, pentru a-i extinde capacitatea de a efectua expertize tehnice asupra tuturor evenimentelor generate de explozii și/sau incendii și se specifică capacitatea institutului de a efectua activități de intervenție și salvare în medii toxice/explozibile/inflamabile (aspect menționat in nota de fundamentare), dacă institutul are deja aceste competente?  De ce s-a urmărit modificarea unor articole din regulament, in sensul introducerii dreptului de a face expertize tehnice  în urma unor evenimente produse în mediul industrial şi civil, generate de incendii, (vezi propunerea de modificare din 2017) dacă institutul are deja aceste competente, așa cum se susține in acest răspuns?