Mândria lui Costel Avram, drumul din Parâng, golește buzunarele hunedorenilor!

O sentință a Curții de Apel București obligă Consiliul Județean Hunedoara, adică hunedorenii, să plătească firmei care a asfaltat drumul județean DJ 709F o căruță de bani. Drumul din stațiunea Parâng (ÎNCHIS), mândria administratorului public județean Costel Avram, cel care și-a asumat meritul aproape în totalitate pentru realizarea lui, ne arde la buzunare cu mai bine de jumătate de milion de lei. Firma constructoare s-a dus la Tribunalul București unde a cerut executarea contractului administrativ și a avut câștig de cauză. Zilele trecute și Curtea de Apel București a validat decizia, așa că în acest moment trebuie să scoatem banii și penalitățile de întârziere.

Plătim noi, contribuabilii, nu Costel Avram, nu cei care au greșit prin neaplicarea legislației!

Strabag S.R.L. a solicitat instanței să dispună obligarea CJ Hunedoara la actualizarea preţului contractului de lucrări nr. 18805/27.08.2018 cu valoarea manoperei actualizată, urmare a majorării salariului minim în domeniul construcţiilor prin OUG nr. 114/2018. Obligarea pârâtului la plata sumei de 469.866,35 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând diferenţă rezultând din actualizarea preţului contractului de lucrări nr. 18805/27.08.2018 cu valoarea manoperei, conform OUG nr.114/2018, pentru lucrările executate (conform situaţiilor de lucrări şi facturilor emise în perioada iulie 2019-august 2020. Obligarea pârâtului la plata penalităţilor contractuale de întârziere, de 0,02%/ zi, aplicate la suma datorată, de la data scadenţei până la data plăţii efective, penalităţi care, calculate până la data prezentei (20.11.2020), sunt în cuantum de 25.815,92 lei, precum și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul litigiu.

”Trans-Parângul” cum îi plăcea lui Avram să numească DJ-ul, drum care nu traversează masivul, se dovedește a nu fi chiar de fală.

Modernizarea DJ 709F- DN 7A – Masivul Parâng, km 6+60010+325, Judeţul Hunedoara a fost licitată și adjudecată de firma constructoare la un preţ total în cuantum de 14.551.006,36 lei, fără TVA. La data de 01.01.2018, după data depunerii ofertei de către reclamantă în procedura de atribuire, a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prevederile acestui act normativ stabileau, inter alia, transferul contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat. Această modificare a avut un impact asupra structurii ofertelor sub aspectul costurilor cu manopera. Urmare a modificărilor legislative mai sus menţionate, ANAP a emis Notificarea nr. 265 şi nr. 264 cu privire la impactul prevederilor OUG 79/2017 asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare şi asupra contractelor de achiziţie publică aflate în execuţie, publicată la 05.02.2018 prin care a precizat că în cazul procedurilor de atribuire aflate la data de 01.01.2018 în oricare din etapele de după data limită de depunere a ofertelor, conformitatea ofertelor depuse se apreciază prin raportare la modul de respectare a cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire, respectiv a instrucţiunilor privind modul de completare a propunerii tehnice şi financiare din cadrul fişei de date şi cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la momentul depunerii ofertelor. ANAP a precizat că, într-o astfel de situaţie, autoritatea contractantă urma să finalizeze procedura de atribuire, urmând ca după încheierea contractului să procedeze la modificarea acestuia în vederea respectării noilor prevederi legislative în domeniul fiscal. Prin această Notificare, ANAP a recomandat ca încheierea actului adiţional de modificare a contractului de achiziţie să se realizeze imediat după semnarea contractului, întrucât contractul încheiat după 01.01.2018 în forma iniţială, în baza legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii procedurii, ar fi fost neconform cu noile prevederi în domeniul fiscal. Strabag a comunicat noul deviz aplicabil începând cu data de 01.01.2018 pentru restul de executat din contract. Apoi au fost operate o serie de modificări la contract în conformitate cu noile reglementări. Consiliul Județean Hunedoara a răspuns la finalul anului 2020, în sensul că nu poate realiza actualizarea preţului contractului cu valoarea manoperei, conform OUG nr. 114/2018, decât pentru restul rămas de executat la data prezentei (noiembrie 2020), solicitând reclamantei să depună documentele necesare în vederea acestei actualizări. În ciuda numeroaselor solicitări ale reclamantei privind actualizarea preţului contractului, însoţite de toate documentele justificative, pârâtul a refuzat să aplice actualizarea preţului contractului cu valoarea manoperei conform OUG nr. 114/2018.

”Raportat la dispoziţiile legale şi contractuale mai sus redate, tribunalul constată că pârâtului UAT JUDEŢUL Hunedoara îi revenea obligaţia de a actualiza preţul contractului, pentru a evidenţia creşterea valorii manoperei faţă de tariful orar de manoperă (17,928 lei/oră) şi contribuţia asigurătorie de muncă (CAM ), respectiv 2,25 %, stabilite prin OUG nr. 114/2018. Conform concluziilor expuse de expertul contabil în cadrul raportului de expertiză efectuat, pentru lucrările facturate în perioada iulie 2019-august 2020, conform situaţiilor de lucrări acceptate la plată de pârât, faţă de prevederile OUG nr. 114/2018, diferenţa de preţ raportat la cheltuielile cu manopera este de 406.661,02 lei, iar cea în raport de contribuţia asigurătorie de muncă (CAM ) este de 63.205,34 lei, în total suma de 469.866,35 lei.

Drept urmare, tribunalul va obliga pârâtul la actualizarea preţului contractului de lucrări nr. 18805/27.08.2018 cu valoarea manoperei actualizată ca urmare a majorării salariului minim în domeniul construcţiilor prin OUG nr. 114/2018, precum şi la plata sumei de 469.866,35 lei (inclusiv TVA 19%) reprezentând diferenţa rezultând din actualizarea preţului contractului de lucrări nr. 18805/27.08.2018. Referitor la penalităţile de întârziere, tribunalul constată că potrivit art. 12.4 din contractul de lucrări perfectat între părţi în cazul în care autoritatea contractantă nu îşi onorează facturile în termen de 30 zile de la acceptarea facturii de către autoritatea contractantă, atunci acesteia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. În consecinţă, raportat la clauza penală menţionată, având în vedre şi prevederile art. 1270 alin.1 şi ######### NCC, tribunalul va obliga pârâtul la plata penalităţilor de întârziere de 0,02% pe zi de întârziere aferente debitului principal de 469.866,35 lei de la data de 24.12.2020 si până la achitarea integrală a debitului. (…)

Tribunalul nu a acordat reclamantei diferenţa de pretenţii până la suma de 479.310,70 lei (9444,34 lei) şi penalităţile aferente, având în vedre faptul că acestea, deşi figurează în raportul de expertiză drept costuri suplimentare, reprezintă cheltuieli indirecte şi profit de 1%, neconstituind, aşadar, costuri efective cu valoarea manoperei sau contribuţiei asigurătorie de muncă (CAM ), conform OUG nr. 114/2018 , respectiv temeiul juridic indicat de reclamantă. Tribunalul găseşte neîntemeiate celelalte apărări promovate de pârâtă”.

Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de Consiliul Județean Hunedoara împotriva sentinței care aducea în conturile constructorului drumului județean spre Parâng, Strabag SRL, încă o jumătate de milion de lei, plus penalități de întârziere.

Hotarâre nr. 77/2023 din 18.01.2023 pronunțată de Curtea de Apel București, cod RJ 598728838 (https://www.rejust.ro/juris/598728838)